قیمت صحافی و خدمات پس از چاپ


تعداد
200 - 50
برش 15.000
خط تا 10.000
فنر دوبل هر جلد 1.000
مفتول ساده هر جلد 700
مفتول لوپ هر جلد 1000
سلفون براق A4 یک رو 300
سلفون مات A4 یک رو 350
سلفون مات مخملی A4 یک رو 1.000
لب گرد کردن کارت 10.000
لمینیت مات A4 (دو رو) 1500
لمینیت براق A4 (دو رو) 1200
لمینیت براق A4 (دو رو) 1200


10 تا 50 جلد 50 جلد به بالا
صحافی چسب گرم 2.000 1.500