قیمت چاپ عریض فضای داخل (پلات)


ابعاد چاپ
نوع کاغذ 70 × 50 90 × 60 100 × 70 120 × 90 90 × متر طول
کوتد 15.000 18.000 25.000 30.000 25.000
گلاسه 30.000 36.000 45.000 54.000 45.000
گلاسه 50.000 65.000 85.000 100.000 85.000

قیمت لمینیتابعاد چاپ
لمینیت 70 × 50 90 × 60 100 × 70 120 × 90 90 × متر طول
لمینیت گرم براق 12.000 16.000 17.000 24.000 20.000
لمینیت گرم مات 15.000 20.000 21.000 30.000 25.000
لمینیت سرد مات 15.000 20.000 21.000 30.000 25.000