قیمت چاپ دیجیتال تقویم دیواری اختصاصیکاسپین مشخصات
سایز تعداد برگ صحافی قیمت
کد 101
کد 102
کد 103
کد 104
32*47 1 برگی - 2.000
کد 401 32*47 4 برگی شیرازه 6.000
کد 112 32*47 12 برگی شیرازه 16.000


گلاسه 200 گرمی

پرشین مشخصات
سایز تعداد برگ صحافی قیمت
کد 441
کودک A , B
24*33 4 برگی شیرازه 4.000
کد 212 24*33 12 برگی شیرازه 9.000
ایران باستان
تهران قدیم
گل - نقاشی
سینمائی
24*33 12 برگی شیرازه 9.000