قیمت چاپ فاکتور با شماره سریال (فرمت مورد تائید دارایی)


سایز A5
کاغذ تحریر 80 گرمی
تعداد
100 200
2 نسخه ای 80.000 140.000
3 نسخه ای 110.000 180.000

سایز A5
کاغذ کاربن لس
تعداد
100 200
2 نسخه ای 120.000 210.000
3 نسخه ای 165.000 270.000


سایز A4
کاغذ تحریر 80 گرمی
تعداد
100 200
2 نسخه ای 120.000 210.000
3 نسخه ای 165.000 270.000

سایز A4
کاغذ کاربن لس
تعداد
100 200
2 نسخه ای 180.000 315.000
3 نسخه ای 240.000 450.000