قیمت چاپ فرم های اداری با شماره سریال


(برگه ورود و خروج کالا، رسید انبار، رسید دریافت وجه / چک، رسید پرداخت وجه /
چک، فرم برگشت کالا / برگه درخواست مرخصی ساعتی ، روزانه و ... )سایز A5 کاغذ تحریر 80 گرمی تعداد
100 200
تک نسخه ای 50.000 70.000
2 نسخه ای 90.000 135.000

سایز A4 کاغذ تحریر 80 گرمی تعداد
100 200
تک نسخه ای 70.000 120.000
2 نسخه ای 135.000 220.000