قیمت چاپ دیجیتال پاکت چهار رنگ


پاکت نامه (ملخی) تعداد
100 200 300
تحریر 80 گرمی 85.000 150.000 280.000
تحریر 100 گرمی 100.000 180.000 340.000


پاکت سایز A4 تعداد
100 200
تحریر 100 گرمی 160.000 280.000
تحریر 120 گرمی 200.000 350.000


پاکت سایز A3 تعداد
100 200 300
تحریر 120 گرمی 270.000 450.000 750.000


کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200

15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000


کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200

15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000


کاغذ کارتی 160 گرمی تعداد
پاکت CD / DVD 50 100 150 200

13 × 13 سانتی متر
60.000 115.000 145.000 200.000