چاپ دیجیتال کارت عروسی (طرح اختصاصی)


کد 101کد 210کد 310


چاپ کارت دعوت عروسی با طرح اختصاصی و چاپ عکس عروس و داماد به صورت کارت پستال ، علاوه بر دعوت از گیرنده کارت ، به عنوان یادگاری نزد وی باقی خواهد ماند. در عین حال ، چاپ نام میهمان (به جای نوشتن دستی) مضاعف بر زیبایی بیشتر باعث جلوگیری از اتلاف کارتها به دلیل خط خوردگی و ... می گردد.قیمت چاپ دیجیتال کارت عروسی (طرح اختصاصی)+پاکت تحریر 100 گرمی

گلاسه 250 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 160.000 230.000 320.000 400.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
175.000 270.000 380.000 460.000

کتان 300 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
یک رو 15 × 15 180.000 290.000 370.000 470.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
200.000 315.000 445.000 550.000

متالایز (سفید،کرم،نقره ای،طلایی) 300
گرمی+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
یک رو 15 × 15 235.000 377.000 490.000 611.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
260.000 410.000 580.000 715.000گلاسه 250 گرمی با پوشش سلفون
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
یک رو 15 × 15 175.000 250.000 340.000 425.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
190.000 290.000 375.000 495.000

قیمت چاپ دیجیتال پاکت (طرح اختصاصی)

گلاسه 250 گرمی با پوشش
سلفون +پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر


کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000

کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000


قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000

کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000