قیمت چاپ یادداشتکاغذ تحریر 80 گرمی 10*10 سانتیمتر
60 دسته 220.000
120 دسته 400.000


تمامی یادداشت ها با صحافی سر چسب ارائه می گردد.

کاغذ تحریر 80 گرمی A6
10.5*14.5
50 دسته 270.000
100 دسته 500.000