قیمت چاپ دیجیتال سربرگ و سرنسخه


سایز A5 چهار رنگ تعداد
100 200 500
تحریر 80 گرمی 40.000 65.000 140.000
تحریر 100 گرمی 45.000 75.000 165.000
کتان 100 گرمی 65.000 110.000 255.000


سایز A4 چهار رنگ تعداد
100 200 500
تحریر 80 گرمی 60.000 95.000 230.000
تحریر 100 گرمی 75.000 135.000 330.000
کتان 100 گرمی 95.000 175.000 400.000