قیمت چاپ لت داخلی سررسید


گلاسه 150 گرمی
تک برگ - دو رو
تعداد
سایز 100 200 300
وزیری
23.5 × 16.5 سانتی متر
120.000 230.000 340.000
رقعی
21 × 15 سانتی متر
70.000 130.000 190.000
اروپائی
21 × 13 سانتی متر
75.000 140.000 205.000