قیمت چاپ کارت تبریک دو رو با امکان درج اطلاعات متغیر+پاکت تحریر 100 گرمی
قیمت چاپ کارت تبریک سال نو با چاپ دو رو و اطلاعات متغیر(چاپ اسامی افراد داخل کارت)
+پاکت تحریر 100 گرمی


گلاسه 250 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 130.000 215.000 320.000 370.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
140.000 240.000 335.000 425.000


کتان 300 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 150.000 245.000 350.000 435.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
170.000 280.000 400.000 510.000


متالایز (صدفی،نقره ای،طلایی)
300 گرمی+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 195.000 330.000 460.000 570.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
220.000 370.000 540.000 670.000
گلاسه 250 گرمی با پوشش سلفون
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 195.000 280.000 390.000 515.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
210.000 320.000 425.000 555.000

قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200

15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000