قیمت چاپ دیجیتال کارت دعوت / کارت تبریک + پاکت تحریر 100 گرمی


گلاسه 250 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته
(سانتی متر)
50 100 150 200 300
یک رو 15 × 15 70.000 110.000 140.000 200.000 290.000
دو رو 15 × 15 100.000 170.000 230.000 320.000 470.000
یک رو 18 × 13
یک رو 15 × 21
75.000 125.000 180.000 230.000 335.000
دو رو 18 × 13
دو رو 15 × 21
110.000 200.000 290.000 380.000 560.000

کتان 300 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته
(سانتی متر)
50 100 150 200 300
یک رو 15 × 15 80.000 130.000 190.000 240.000 350.000
دو رو 15 × 15 120.000 210.000 310.000 400.000 590.000
یک رو 18 × 13
یک رو 15 × 21
90.000 150.000 220.000 280.000 410.000
دو رو 18 × 13
دو رو 15 × 21
140.000 250.000 370.000 480.000 710.000

متالایز(صدفی, نقره ای,کرم،
طلایی)300 گرمی +پاکت
تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته
(سانتی متر)
50 100 150 200 300
یک رو 15 × 15 105.000 170.000 250.000 315.000 455.000
دو رو 15 × 15 160.000 280.000 400.000 525.000 770.000
یک رو 18 × 13
یک رو 15 × 21
120.000 195.000 290.000 365.000 540.000
دو رو 18 × 13
دو رو 15 × 21
185.000 325.000 485.000 625.000 930.000


قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
75.000 120.000 160.000 200.000

کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 150.000 240.000 300.000