قیمت چاپ کارت دعوت نمایشگاهی دو رو با امکان درج اطلاعات متغیر


+پاکت تحریر 100 گرمی

گلاسه 250 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 159.000 325.000 480.000 555.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
220.000 360.000 510.000 640.000


گلاسه 300 گرمی +
پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 225.000 370.000 525.000 655.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
255.000 420.000 590.000 765.000


متالایز(صدفی،کرم،
نقره ای، طلایی)300 گرمی
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 325.000 520.000 730.000 870.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
360.000 640.000 855.000 990.000


گلاسه 250 گرمی با پوشش سلفون
+پاکت تحریر 100 گرمی
تعداد
ابعاد کارت بسته 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر 310.000 420.000 585.000 750.000
18 × 13 سانتی متر
21 × 15 سانتی متر
350.000 490.000 655.000 845.000


قیمت چاپ دیجیتال پاکت با اطلاعات متغیر

کاغذ تحریر 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
100.000 180.000 240.000 290.000
کاغذ کتان 100 گرمی تعداد
ابعاد پاکت 50 100 150 200
15 × 15 سانتی متر
18 × 13 سانتی متر
15 × 21 سانتی متر
130.000 230.000 315.000 390.000